„Taladh Chriosta“ – The Christ Child’s Lullaby

Video von lutesongs

Liedtext in englischer Sprache:
My love my pride my treasure oh
My wonder new and pleasure oh
My son, my beauty ever you
Who am I to bear you here?
Alleluia x4

The cause of talk and tale am I
The cause of greatest fame am I
The cause of proudest care on high
To have for mine the king of all

And though you are the King of all
They sent you to a manger stall
Then at your feet they all should fall
And glorify my child the King
Alleluia x4

There shone a star above three kings
To guide them to the King of Kings
They held you in their humble arms
And knelt before you until dawn

They gave you myrrh, they gave you gold
Frankincense and gifts untold
They travelled far these gifts to bring
And kneel before their newborn King
Alleluia x4

Scottish Gaelic version:

Mo ghaol, mo ghràdh is m’eudail thu
M’iunntas ùr is m’èibhneas thu
Mo mhacan àluinn, ceutach thu
Chan fhiù mi fhèin bhi ‚d dhàil

Ge mòr an t-adhbhar clìu dhomh e
’s mòr an t-adhbhar cùraim e
‚S mòr an t-adhbhar ùmhlachd e
Rìgh nan Dùl bhith am làimh

Ged as Rìgh na Glòrach Thu
Dhiùlt iad an taigh-òsda dhut
Ach chualas ainglean sòlasach
Toirt glòir don Tì as àird

Dh’fhoillsich realta dha na Rìghrean
Lean iad i mar iùil gu dìleas
Fhuair iad ann am achlais fhin Thu
Is rinn iad ùmhlachd dhut gu làr

Thairg iad òr dhut, mirr is tùis
Thug iad adhradh dhut is cliù
B’e tuars an àigh don triùir
Thàinig a shealltainn mo rùin

Print Friendly, PDF & Email